สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 11:13 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 11:12 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบกล่องรับบริจาค กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

  วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 11:14 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 601 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ สฎ 0003/ว 607 ลงวันที่ 25 ก.ค. 59)

ที่ สฎ 0003/ว 602 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มิถุนายน 2559)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ 0003/ว 579 ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2559  เรื่อง เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ กค 0420.5/01086 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay)"

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 552 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (ภาคปฏิบัติ ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0003/536 ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2559  เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12  สิงหาคม 2559  ณ  พื้นที่สาธารณะทุ่งกระจูดภายในบริเวณโดมสระบัว หมู่ที่ ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  ณ  ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ  วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (mailสำนักงาน : sni@cgd.go.th)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

“คมนาคม”เร่งผุดรถไฟทางคู่เชื่อมลงใต้ หนุนเขตศก.พิเศษชายแดน
รู้ยัง! ดีเซลลดราคาพรุ่งนี้ 40 สต./ลิตร กลุ่มเบนซินรอไปก่อน
ครม.เคาะ 4.4 หมื่นล้าน สร้างสายสีแดง “Missing Link” แก้จุดตัดรถไฟ สั่ง “สมคิด” ร่วมตรวจ TOR แก้ครหาล็อกสเปก
ขึ้นเงียบ 2 บาท! น้ำอัดลมสุดเนียนอ้างน้ำตาลแพง-รัฐขึ้นภาษีน้ำหวาน
“อภิรดี” รับลูกนายกฯ เซ็นคำสั่งเรียก 2 หมื่นล้านจีทูจีเก๊กับนักการเมือง-ข้าราชการ 6 คนแล้ว
ทีดีอาร์ไอแนะรัฐใช้ ม.44 เร่งระบายข้าวเสื่อม 6 ล้านตัน เพื่อลดภาระขาดทุนปีละ 1 หมื่นล้าน
“กกร.” คาดหวังเห็นไทยมีการเลือกตั้งตามโรดแมปชี้รับหรือไม่รับร่าง รธน.ไม่กังวล
“บางจาก” ปักธงรบธุรกิจนอนออยล์ แยกเป็นบริษัท-ซื้อแฟรนไชส์ทำมินิมาร์ท
WHA เตรียมที่รองรับ “แอโรสเปซ คลัสเตอร์”
“ซีพีเอฟ” จับมือกับรัฐดูแลแรงงานการผลิตไก่

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting