In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิด/เครดิต) หนังสือที่ กค 0402.3/ว 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 126 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 14 ลว. 16 มกราคม 2558

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว. 14 มกราคม 2558

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 120 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 121 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557

ปฎิทินการส่งข้อมูล UNDO รายรอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ที่ กค 0409.3/ว 383 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 388 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557

 • นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการในการประช

  วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 15:54 น.
 • นาย ณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาพัฒนาระบบบัญชี และนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สุราษฎร์ธานี

  วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:23 น.
 • นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต8 และนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2558

  วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:08 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาท่าชนะ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ธ.ก.ส. สาขาท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:06 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติฯ โดยมี นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม

  วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 11:12 น.

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจัง

News image

นายอวยชัย  อินทร์นาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ครั้งที่ 1/2558  โดยมีนางมัลลิกา  อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเลขานุการในการประชุม  ในวันที่  30  มกราคม  2558  ณ  ห้องประชุมตาปี  ชั้น 5  ...

อ่านต่อ...

นาย ณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาพัฒนาระ

News image

นาย ณพงศ์ ศิริขันตยกุล  ที่ปรึกษาพัฒนาระบบบัญชี   และนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง  สุราษฎร์ธานี  โดยมีนางกิตติมา  นวลทวี  รองเลขาธิการ ศอ.บต.   คลังเขต 8  และคลังเขต 9  คลังจังหวัดในเขต 8 คลังจังหวัดหนองคาย  และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน  ร่วมในพิธี  เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2558  เวลา  7.30 น.  ณ  ...

อ่านต่อ...

นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต8

News image

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังเขต8   และนางมัลลิกา อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2558 โดยมีนายอวยชัย  อินทร์นาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานพิธี   ในวันที่  17  มกราคม 2558  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  ชั้น 5  ...

อ่านต่อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

business news

บอร์ด ปตท.ถกขายหุ้นบางจากสัปดาห์หน้า
เป็นไปตามคาด! บอร์ด ขสมก.ล้มสรรหา ผอ.-ล้มประมูล NGV 489 คัน
กบง.เคาะขึ้น NGV 50 สตางค์/กก. มีผล 31 ม.ค. ทำใจขึ้นต่ออีก
3 รสชาติใหม่ “มาลี ทรอปิคอล” เครื่องดื่มสมุนไพรจากธรรมชาติ
[ชมคลิป] “ทีเส็บ” กำหนดมาตรฐานใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการ “ไมซ์”
โรงแรม-ธุรกิจท่องเที่ยวไม่หวั่นข่าวแง่ลบกระทบธุรกิจ
“แม็คยีนส์” ผนึก ปตท.รุก AEC ลุยชอปปิ้งออนไลน์ในจีน
“แมคไทย” จ่อสิทธิ์อินโดจีน เป้าปี 63 ลุ้น “ท็อปทรี” เซาท์อีสต์เอเชีย
“สศอ.” คาดการณ์ MPI ปี 58 โต 3-4% ลุ้นยอดผลิตรถ 2.15 ล้านคัน
“ปตท.” หนุนลอยตัว NGV ลุ้นรัฐทยอยขึ้นอิงต้นทุนที่ 14-14.50 บาท/กก.

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ค่ำคืนวัยใส หัวใจหมายเลข 8

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting